Appels à candidatures

La Fundació Universitat de Lleida informa que, amb la publicació del Real Decreto 537/2020, el dia 1 de juny de 2020 es reprendrà el procediment administratiu relatiu al concurs F1/2020 i que per tant el termini per presentar sol·licituds queda obert fins al dia 2 de juny.

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d’escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.
 

Per qualsevol altre dubte o qüestió relacionada amb la convocatòria, contactar amb: fundacio@udl.cat

Appels à candidatures en cours

Concours F1/2020

Documentation publiée:

Appels à candidatures terminés